Negatywny wpływ pożarów na środowisko

Negatywny wpływ pożarów na środowisko obejmuje zakres od niekorzystnego do niestosownego, w zależności od jego zasięgu. Oddziaływania te można podzielić na trzy kategorie: natychmiastowe (interwencja straży pożarnej), długoterminowe (miesiące i lata po pożarze) oraz niemające zastosowania. Ocena wstępna uwzględnia atmosferę i odpowiada klasyfikacji dotkliwości oddziaływań na podstawie różnych faz pożaru. Ścieki pióropusza pożaru to produkty spalania unoszone w górę i rozpraszane w atmosferze.

Dzikie pożary

Dzikie pożary są głównym źródłem zanieczyszczeń i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Nie tylko zanieczyszczają powietrze, ale także uwalniają do atmosfery toksyczne gazy i inne zanieczyszczenia. Poza bezpośrednimi skutkami zdrowotnymi pożary powodują także przesiedlenia, stres i cierpienia psychiczne. Konsekwencje pożarów dla środowiska są na tyle znaczące, że zwrócono na nie uwagę na arenie międzynarodowej. Ważniejsze są jednak długofalowe skutki tych katastrof dla ludzi i środowiska.

Pożary przyczyniają się do globalnego ocieplenia, emitując duże ilości dwutlenku węgla i metanu. Emisje te mają wpływ na odległe regiony i jakość powietrza. Ponadto spalanie biomasy wpływa także na pokrywę lodową, która pochłania światło słoneczne. W szczególności dzikie pożary na wysoce łatwopalnych torfowiskach mają większy negatywny wpływ na klimat niż zwykłe pożary lasów. W miarę rozprzestrzeniania się pożarów powstają klimatyczne pętle sprzężenia zwrotnego, co dodatkowo obciąża środowisko naturalne.

Negatywne skutki zdrowotne dymu z pożarów są powszechne. Ogólnie rzecz biorąc, dym z pożarów dotyka wszystkich, ale jego ostre skutki zdrowotne są bardziej powszechne w subpopulacjach z istniejącymi wcześniej problemami zdrowotnymi. Na przykład dzieci z rodzin o niskich dochodach w południowej części San Joaquin Valley chorują na astmę i inne problemy z układem oddechowym, a narażenie na dym w czasie pożarów jest dla nich nieproporcjonalnie duże. Jest to szczególnie niebezpieczne dla noworodków, których płuca dopiero się rozwijają.

Zanieczyszczenie powietrza

Pożary mogą mieć pozytywne skutki ekologiczne, ale są też główną przyczyną ludzkiego cierpienia. W przeszłości naukowcy badali pożary w skali regionalnej i lokalnej oraz dokumentowali skutki środowiskowe pożarów w różnych ekosystemach. Czynniki powodujące zmiany globalne zmieniły reżim pożarowy i zmieniają sposób, w jaki ekosystemy reagują na ogień. Dlatego konieczne są dalsze badania nad pożarami, aby zrozumieć ich wpływ na ekosystemy.

Pożary mogą mieć negatywny wpływ na środowisko zarówno natychmiast, jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Bezpośrednie skutki są widoczne w spływie wód burzowych, gdzie brak roślinności zmniejsza zdolność gleby do wchłaniania wody. Takie warunki prowadzą do transportu osadów i gruzu do większych zbiorników wodnych. Ponadto powodzie powodziowe po pożarach mogą wprowadzać metale ciężkie do cieków wodnych. Filtracja źródeł wody może być trudna i kosztowna, dlatego usuwanie pożarów i karczowanie lasów może pomóc złagodzić te skutki.

Mimo że istnieje wiele pozytywnych skutków pożarów, należy zauważyć, że większość z nich została zbadana w kontekście gospodarki leśnej i środowiska. Wcześniejsze badania wykazały jednak, że większość negatywnych skutków pożarów ma również charakter pozytywny. Populacje zapylaczy i zasoby pastwisk uległy znacznej poprawie po pożarach, a pożary poprawiają także żyzność gleby. Jednak mimo tych pozytywnych efektów, pożary były w dużej mierze badane z perspektywy negatywnej, podczas gdy inne wskaźniki mogą mieć również znaczące pozytywne skutki.

Regulacja klimatu

Dzikie pożary przyczyniają się do niszczenia lasów, ale najnowsze badania wykazują, że pożary niekontrolowane są bardziej niszczycielskie. Spalając mniej drewna, ludzie mogą ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Ponieważ globalne ocieplenie wzrasta, pożary mogą przyczynić się do kryzysu klimatycznego i muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zrozumienie wpływu pożarów na środowisko pomoże decydentom w opracowaniu strategii łagodzenia skutków pożarów. Będzie to ważny pierwszy krok na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.

Zależność między klimatem a pożarami jest w dużej mierze nieznana, ale wiadomo, że wzajemnie na siebie oddziałują. Na północnym zachodzie zmiany te już wpływają na częstotliwość pożarów, ich zasięg i natężenie. W ekstremalnych warunkach prawdopodobnie nadal będzie się prowadzić akcję tłumienia pożarów. Na północno-zachodnim Pacyfiku rosnąca częstotliwość pożarów, ich dotkliwość i ilość spalonych terenów już teraz przyczyniają się do zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne wpływają również na lasy i usługi ekosystemowe, dlatego priorytety społeczne prawdopodobnie ulegną zmianie.

W ostatnich latach wzrosła globalna aktywność pożarowa, ale naukowcy nie są w stanie stwierdzić, czy powoduje ona ocieplenie, czy ochłodzenie atmosfery. Pożary są również odpowiedzialne za duże ilości czarnego węgla i lotnych cząstek organicznych. Najnowsze badania sugerują, że pożary emitują trzy razy więcej drobnych cząstek zanieczyszczeń, niż wcześniej szacowała Agencja Ochrony Środowiska. Zanieczyszczenia te są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, a naukowcy badają ich wpływ na klimat. Będą również w stanie określić, czy pożar jest pozytywną czy negatywną siłą w ekosystemie.

Zapobieganie erozji

Z każdym rokiem rośnie liczba i nasilenie dzikich pożarów, a ich skutki są niszczące jeszcze długo po opadnięciu dymu. Według Insurance Information Institute, do roku 2020 pożary zniszczą 8,6 miliona akrów ziemi, pozostawiając tereny jałowe i podatne na dalsze szkody. Kontrola erozji jest kluczowym elementem w usuwaniu skutków pożarów i dzikich ognisk. W tym artykule omówiono niektóre z metod kontroli erozji oraz sposoby zwalczania tych zagrożeń.

Pomimo licznych korzyści wynikających z zalecanego podpalania, jego wpływ na środowisko jest często minimalny. Zalecane podpalanie zmniejsza erozję, poprawia wydajność osadów i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niszczących pożarów. Pożary są również korzystne dla odnawiania lasów, ponieważ mogą poprawić stan gleby i ograniczyć utratę składników odżywczych w środowisku leśnym. Pozytywny wpływ pożarów na środowisko i kontrolę erozji jest ważny, ale warto rozważyć związane z tym kompromisy.

Zbiórka drewna i budowa dróg mogą powodować znaczną erozję. W typowym roku plon z budowy dróg i pozyskiwania drewna wynosił średnio 90 tys. kg ha-1. Przy braku najlepszych praktyk zarządzania działania te mogą przynieść zaledwie jedną tonę osadów na akr. Osady ze źródeł niepunktowych mogą również wpływać na hydrologię w dolnym biegu rzeki. Dlatego, jeśli to tylko możliwe, należy unikać pożarów.

Jakość wody

Wpływ pożarów o dużej intensywności na jakość wody jest złożony i zależy od intensywności pożarów, ich natężenia i sezonowych zjawisk pogodowych. W rezultacie zlewnie wodne są coraz bardziej zagrożone osadami, spływami i erozją. Ma to negatywne skutki dla zaopatrzenia w wodę, ponieważ rtęć może gromadzić się w rybach i być szkodliwa dla zdrowia ludzi. Ponadto zwiększony ładunek osadów w zlewniach stanowi obciążenie finansowe dla przedsiębiorstw wodociągowych, powodując wzrost kosztów przetwarzania i wymagań dotyczących stacji uzdatniania wody.

Dzikie pożary mogą mieć duży wpływ na jakość wody i często towarzyszą im liczne negatywne skutki dla zasobów wody pitnej, systemów oczyszczania ścieków i życia wodnego. Oddziaływania te mają charakter kumulacyjny i często wynikają z połączenia zanieczyszczeń związanych z pożarem, użycia środków chemicznych do walki z ogniem oraz reakcji krajobrazu na pożar. Pożary mogą powodować skutki natychmiastowe i długoterminowe, które należy uwzględnić podczas planowania pożaru.

Na jakość wody po pożarze wpływa także intensywność pożaru. Na jakość wody po pożarze wpływają takie czynniki, jak ilość deszczu padającego na dany obszar, pokrycie glebą i roślinnością, cechy geologiczne i topograficzne oraz ilość osadów i gruzu strawionego przez pożar. Fizyczne problemy z jakością wody związane z pożarami lasów mogą obejmować zmętnienie, podwyższoną temperaturę wody i erozję.

Koszty tłumienia pożarów

Koszty walki z dzikimi pożarami wzrosły drastycznie na przestrzeni lat, wraz z dotkliwością pożarów i powodowanymi przez nie szkodami. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańską Służbę Leśną, koszty gaszenia pożarów wzrosły z 1,1 mld USD w 1985 r. do 30,7 mld USD w 2017 r., czyli ponad 12 razy więcej niż w 1985 r., gdy walczono z takimi samymi pożarami w tych samych miejscach. A to nie obejmuje ofiar śmiertelnych wśród strażaków.

W chwili obecnej prowadzone są liczne badania mające na celu określenie względnych kosztów tłumienia pożarów. W wielu przypadkach stłumienie pożaru może być bardziej korzystne niż pozwolenie, aby ogień płonął. Działania poprzedzające stłumienie pożaru mogą obejmować oczyszczanie i redukcję zapasu paliwa, natomiast odbudowa po pożarze może być konieczna, aby otrząsnąć się ze zniszczeń spowodowanych przez pożar. Chociaż każda decyzja wpływa na pozostałe, należy pamiętać, że optymalny poziom działań zależy od sytuacji.

Problem ma wiele aspektów, w tym wielkość i zakres, które różnią się w zależności od pożarów i innych rodzajów pożarów. Wydatki na gaszenie pożarów są nieproporcjonalnie skoncentrowane na większych pożarach. Ustalenie, gdzie należy przeznaczać środki, jest kluczem do obniżenia kosztów gaszenia pożarów. Ponadto stworzenie bazy danych zawierającej szczegółowe informacje o kosztach pożarów jest pierwszym krokiem w kierunku zmniejszenia wpływu tych pożarów na środowisko. Ostatecznie informacje te zostaną wykorzystane do opracowania lepszego systemu informacji zarządczej. Ale do tego potrzebne jest działanie rządu federalnego.

Wpływ na zwierzęta

Wpływ pożarów na zwierzęta jest kwestią kontrowersyjną, mimo że środowisko naturalne jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania działań ochronnych. W niniejszym badaniu przeanalizowano wpływ pożaru na cały cykl życiowy danego gatunku i dokonano rozróżnienia między efektami krótko- i długoterminowymi. Autorzy opracowali nowe ramy dla modelowania zależności między zwierzętami a ogniem. Stwierdzili, że zwierzęta w danym środowisku będą reagować w różny sposób na różne rodzaje pożarów.

Na przykład, odizolowana populacja może zostać zniszczona przez pożar, jeśli żaden inny gatunek w regionie nie żyje w tym siedlisku. Pożary są szczególnie zabójcze na obszarach o gęstych, zmiennych siedliskach, w których już panują niekorzystne warunki dla dzikich zwierząt. Na szczęście wpływ pożarów na życie zwierząt jest w dużej mierze pośredni. Długoterminowy wpływ pożarów na środowisko może być korzystny, ale krótkoterminowe skutki pojedynczego pożaru mogą zniszczyć całą populację.

Dzikie pożary mogą mieć również wpływ na duże ssaki, ale nie jest on tak bezpośredni, jak ludzie mogliby się obawiać. Ponieważ pożary niszczą dużą część ekosystemu, mogą powodować migrację wielu zwierząt. Zwierzęta te mogą zawędrować na tereny gęsto zaludnione, gdzie mogą zetknąć się z ludźmi. Pożary mogą też naruszyć równowagę między naturalnymi drapieżnikami w ekosystemie. Dlatego tak ważne jest zrozumienie wpływu dzikich pożarów na życie zwierząt.